HUBER řešení pro zpracování minerálního odpadu

Úprava písku - kompletní systém

Odpad by měl být zpracováván a recyklován, což v Evropské unii je dokonce zákonnou povinností. Na minerální látky bohatý odpad z infrastruktury (např. pouliční smetky, odpad ze strží, kanálový kal, písek z posypu silnic a chodníků) obsahuje velký podíl písku, odpadků (např. obalové materiály), další hrubé nečistoty (např. kameny, větve, sklo a kovy) a organický materiál (hlínu, listí, trávu).

Pro odpad takového charakteru nabízíme řešení. Nežádoucí předměty jsou odstraněny, vyprány a zhutněny, takže mohou být později spáleny jako tuhý odpad. Propraná minerální frakce, obsahující méně než 3% organických látek, je opětovně využitelná jako konstrukční materiál, např. při stavbě silnic, nebo pokládce potrubí. Organická hmota může být po zkompostování použit jako hnojivo, nebo např. při revitalizaci krajiny. Protože produkujeme využitelný materiál a zároveň snižujeme množství vznikajícího odpadu, celý proces je vysoce ekonomický. Někteří z našich zákazníků jsou dokonce soukromé společnosti na zpracování odpadu s komerčně úspěšným hospodařením.

HUBER řešení obsahují následující procesní kroky:Zavřít

HUBER řešení obsahují následující procesní kroky:

  • Separace hrubého odpadu
  • Příjem odpadu a jeho přechodné uskladnění
  • Zachycení, praní, odvodnění a lisování shrabků
  • Rozptýlení jemného materiálu
  • Separace, praní a odvodnění minerální frakce
  • Zachycení, odvodnění a zhutnění organické frakce
  • Ošetření odpadní vody a recyklace užitkové vody

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Popis procesu

Popis procesu

Popis procesu

Na minerální látky bohatý tekutý odpad z povrchu městských infrastruktur je přímo či nepřímo ukládán do HUBER jímací nádrže s integrovaným šnekovým dopravníkem.

Odpad je dále přesunut do našeho pracího bubnu, kde je ponořen do prací vody a homogenizován. Hrubé nečistoty (> 10 mm) je doporučeno odfiltrovat, vyprat, odvodněny a zkomprimovat v našem kompaktoru hrubých nečistot. Jemné nečistoty (< 10 mm) se rozpustí v prací vodě a spolu s ní jsou vypuštěny.

Tato suspenze je načerpána do naší pračky písku,kde jsou pomocí fluidního lože minerální a organické látky separovány. Minerální frakce je zde současně vyprána a poté odvodněna (výsledkem je <3 % obsahu organiky a < 10 % vody). Výsledný produkt může být opětovně použit k zimnímu posypu silnic, chodníků a podobně.

K další separaci jemných nečistot (> 1 mm) ze suspenze použijeme HUBER jemné síto. Ty jsou zde současně proprány, odvodněny a zhutněny (> 30 % sušiny). Takto upravená voda může být přímo opětovně využita jako procesní voda v našem pracím bubnu. Eventuelně je odpadní voda vháněna do HUBER lapáku písku, kde jsou odloučeny i velmi malé pískové částice (< 0.2 mm), poté jsou přidány flokulanty a po pobytu v usazovací nádrži je voda přivedena do HUBERflotační jednotky uvolněným tlakem vzduchu, kde jsou odstraněny zbývající koloidní částice. Takto přečištěnou vodu lze též přímo použít na technické účely. Odseparovaný kal je ještě dodatečně odvodněn v našem šnekovém lisu (> 50 % sušiny).

Pokud je zařízení umístěno přímo v čističce odpadních vod, organická suspenze je jednoduše svedena do nátoku ČOV a zpracována jako běžná odpadní voda. V tomto případě odpadá použití jemného síta, lapáku písku, flotační jednotky i šnekového lisu.

Realizaci našich technologií doplňujeme nabídkou našich osvědčených HUBER komponentů z nerezové oceli, např. šnekových dopravníků, krytů šachet.   

Řešení

Downloads

Multimedia

Produkty

request further information about this solution