Řešení

HUBER řešení pro mléčný průmysl

Odpadní voda mléčného průmyslu obsahuje vysoký objem tuků, nerozpustných látek a látek s vysokými nároky na kyslík během svého rozkladu (BSK a CHSK) a podléhá tak poplatkům za vysoké množství znečisťujících látek.

Takto silně znečištěné vody nelze vypouštět přímo do kanalizace bez vysokých poplatků za odbourání těžkého odpadu, a proto je ekonomicky výhodné jej nejprve předupravit přímo v místě původu. V řadě případů je výhodnější kompletní vyčištění odpadní vody tak, aby mohla být vypouštěna rovnou do recipientu. Podoba konečné úpravy závisí na velikosti daného podniku, objemu produkovaných odpadních vod a obsahu nečistot. Zatímco malé firmy pouze odstraňují tuk a pevné příměsi, větší závody jsou obvykle zavázány k odstranění i látek BSK a CHSK.

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Popis procesu

Popis procesu

Process Description

Odpadní voda z čištění přepravních vozidel a manipulačních prostorů obsahuje zeminu a minerální látky. Nejdříve je sbírána do kruhového lapáku písku. Odseparovaný na minerální látky bohatý materiál je posléze čerpán do pračky písku, kde je z něj odloučena organická složka. Čistý a odvodněný písek a jemný štěrk může být dále účelově využit, například jako konstrukční materiál.

Odpadní voda ze zpracování mléka a jeho produktů obsahuje organické pevné látky, jako jsou kousky ovoce, nebo zrna (např. z výroby jogurtů) a různé úlomky, např. skleněné střepy a kusy obalových materiálů. Ty jsou odstraněny jemnými česlemi, obvykle s průlinou 1 mm.

Po usazení ve vyrovnávací nádrži následuje zpracování v HUBER flotační jednotce (DAF). V závislosti na specifických podmínkách je odpadní voda nejprve chemicky upravena (srážedly, flokulanty a neutralizátory) v tubulárním reaktoru. Odtok z DAF může být vypouštěn do komunální kanalizace. Stále však obsahuje značné množství BOD a COD látek, zejména z rozpuštěné laktózy (mléčného cukru).

Pro další plně biologické zpracování nabízíme HUBER membránový bio-reaktor. Voda z jeho odtoku může být vypouštěna rovnou do recipientu. Je natolik kvalitní, že může být také přímo použita pro užitkové účely.


Aktivovaný kal, skládající se z biomasy po biologickém zpracování je zahuštěna v našem kruhovém zahušťovači a poté smíchán s již zahuštěným flotačním kalem z DAF. Dále je tento kal odvodněn ve šnekovém zahušťovači. Výsledný produkt spolu s upravenými shrabky je přednostně dodáván do bioplynových stanic jakožto vynikající zdroj bioplynu.

Realizaci našich technologií doplňujeme nabídkou našich osvědčených HUBER komponentů z nerezové oceli, např. šnekových dopravníků, krytů šachet, schodišť, plošin a zábradlí.

Řešení

Downloads

Multimedia

Produkty

request further information about this solution