HUBER řešení pro kanalizace

Existuje stále mnoho problémů s kanalizačními systémy, např.:

  • Značné množství splašků často ani nedoteče do čistírny odpadních vod. Částečně kvůli kombinovanému přetečení splašků je významný podíl ročního množství splašků vypouštěn přímo do recipientu bez zpracování. Často ani není objektivně zjistitelné, jak velké množství tímto způsobem uniká.
  • Plovoucí a vznášející se materiál často uniká do vodních toků z ČOV při přeplavení dešťových zdrží přívalovými vodami.
  • Sedimenty z dešťových zdrží často nejsou odstraňovány efektivně.
  • Pevné látky usazené na dně kanalizačních stok v suchých obdobích bývají vyplavovány přívalovými vodami a posléze dochází k zanesení ČOV, nebo rovnou k jejich úniku do recipientu.
  • Splašková čerpadla v přečerpávacích stanicích jsou často zahlcena hrubými nečistotami.
  • Stěžejní komponenty montážních šachet kanalizačních systémů korodují.
  • Dešťové vody jsou na povrchu kontaminovány nebezpečnými látkami.

Nabízíme účinná HUBER řešení pro všechny tyto problémy: