HUBER řešení pro globální výzvy

Wastewater must be treated and reused!
  • Odpadní voda je příliš cenná pro plýtvání!
  • Odpadní voda musí být ošetřena a opětovně využita!
  • Odpadní voda je udržitelným zdrojem vody, živin a energie!

Více než 1,1 miliardy lidí na světě nemá přístup k pitné vodě a dokonce 2,6 miliardy obyvatel žije v nevyhovujících hygienických podmínkách. Každý den 5000 lidí, většinou dětí, zemře, protože nemají dostatek čisté pitné vody.

Pokud požíváme vodu, produkujeme také vodu odpadní, pokud jíme, vylučujeme živiny a organický uhlík. A pokud třídíme, zpracováváme a recyklujeme pevný odpad, musí učinit to samé s odpadem tekutým, s odpadní vodou.

Řešení

Řešení

Jenom takové řešení mohou být dlouhodobě úspěšná, která jsou trvale udržitelná a přizpůsobená klimatickým, sociálním, kulturním, ekologickým a ekonomickým podmínkám.

Nabízíme množství trvale udržitelných, přizpůsobených a dostupných HUBER řešení pro následující okruhy činností:

  • MeChem® pro cenově dostupné centralizované čištění odpadních vod
  • PondPlus® pro úpravu a rekultivaci jezírek zamořených odpadními vodami
  • SeptageTreat® pro centralizovanou úpravu a opětovné využití vysoce septického kalu
  • ClearOnSite® pro decentralizované čištění odpadních vod ve velkých budovách a stavebních komplexech
  • ClearNear® pro polo-centralizované čištění odpadních vod ve venkovských usedlostech

Základní informace

Základní informace

Nedostatek čisté vody, často související s chybějícím stokovým systémem je nejčastější příčinou epidemických nemocí a následných úmrtí v rozvojových zemích. Více než 5000 lidí, většinou dětí, díky tomuto problému každodenně umírá.
Při neustále stoupající světové populaci a zhoršujících se klimatických podmínkách narůstají problémy s nedostatkem vody. Přes 70 % vody spotřebované člověkem je užito pro závlahy. Tento podíl je samozřejmě ovlivněn hodnotami ze suchých a polosuchých oblastí.
Hon za čistou vodou se stále zostřuje a nedostatek této životodárné tekutiny se stává i důvodem k násilí, válkám i vysídlování obyvatelstva.
Nejen fosilní energetické zdroje, ale i zdroje pitné vody a fosforu se postupně vyčerpávají. Energie, voda, živiny apod. se stávají dražší a méně dostupné pro chudší obyvatelstvo.
V mnoha regionech se úrodnost půdy postupně snižuje vlivem eroze. Mocnost úrodných půdních vrstev se tenčí. Půdy ztrácí organický uhlík a tím pádem schopnost absorpce živin a vody. Stávají se méně úrodnými, a proto vyžadují více závlah a hnojiv.

Trvale udržitelná řešení

Tyto globální problémy mohou zmírnit pouze trvale udržitelná řešení.
Jediným opravdu udržitelným řešením je uzavření této nekonečné smyčky zavedením opětovného používání vody, živin a organického uhlíku a rekuperace energie. Nezbytným součinitelem je také snížení spotřeby.
Je třeba si uvědomit, že námi produkované odpadní vody jsou našim nejspolehlivějším vodním zdrojem. Díky naší konzumaci potravin následně vypouštíme živiny a organický uhlík, který má velkou energetickou hodnotu. Stejně jako třídíme pevný odpad, bychom nyní měli začít třídit i odpadní vody a jejich složky. Trvale udržitelná řešení chápou odpady jako zdroje hodnotných surovin.

Řešení přizpůsobená individuálním podmínkám

Úspěšná mohou být pouze ta řešení, která jsou přizpůsobena regionálním a lokálním podmínkám, kterými se rozumí podmínky klimatické, environmentální, kulturní, technické, ekonomické apod. Řešení musí být efektivní a dostupné. Sanitární technologie dlouhodobě vyvíjené v na vodu bohatých, průmyslově rozvinutých zemích nejsou vhodné pro aplikaci v rozvojových zemích s velmi odlišnými charakteristickými rysy. Velkým omylem by bylo domnívat se, že konvenční systémy, které plýtvají velkými objemy čisté vody, jsou stále vhodné pro provozování. Rozlišné řešení vyžadují města se stokovou sítí, města bez ní, malá města, předměstí, vesnice, odlehlé hotely, lázně a samostatné byty.

Redukce, úprava a opětovné použití

Ideálním řešením je čištění veškerých odpadních vod a jejich používání pro závlahy. Touto cestou by se celosvětová spotřeba čisté vody snížila o hodnotu objemu veškerých odpadních vod.
Decentralizované ČOV jsou vyžadovány tam, kde je potřeba závlahové vody a nejsou jiné zdroje. Takto čištěná voda je použitelná pro závlahy nádvoří, zahrad, praků, golfových hřišť, okolí, bytových a kancelářských budov, hotelů a lázeňských objektů.
Tam, kde není po úpravě veškerá odpadní voda použita pro zavlažování, lze využít přebytek jako servisní vodu pro splachování, praní apod., což v některých případech může znamenat významné snížení spotřeby pitné vody.
V případě, že není veškerá voda spotřebována zavlažováním ani praním, či splachováním aj., mohou být přebytečné objemy infiltrovány do podloží a v případech, kdy je to možné a žádoucí, tímto způsobem může být navyšována hladina podzemní vody pro optimalizaci hydraulických podmínek při jejím jímání po dostatečné zemní filtraci.

Decentralizované nakládání s odpadními vodami dělá nákladné a rozsáhlé stokové sítě zbytečnými.

Downloads