Energeticky efektivní mechanické čištění

Spotřeba el. energie primárních čířících nádrží je nízká. Hladinové stěrky a kalová čerpadla mají příkon okolo 0.1 kWh.

Navrhování primárních čířících nádrží má velký vliv na energetickou vyváženost celé ČOV.

  • Tam, kde nejsou k dispozici primární čířící nádrže, vstupuje veškerý organický materiál do biologického stupně a většinou oxiduje při vysoké spotřebě energie, vody a CO2.
  • Z energetických důvodů by měla být aerobní stabilizace kalu a další aerace omezena pouze na malé ČOV (pod 10 000 EO).
  • Tam, kde primární čířící nádrže poskytují dobu zdržení 0.5 až 1.0 hod, je odbouráno okolo 20 % BSK.
  • Krátká doba zdržení sice nabízí dostatek BSK pro denitrifikaci, ale zásobení snadno rozložitelným uhlíkem z jiných zdrojů je mnohem víc energeticky efektivní a navíc může být i ovladatelné.
  • Primární čířící nádrže s dobou zdržení 2 h odstraňují minimálně 30 % BSK. Méně organických složek oxiduje, spotřeba energie biologického stupně se snižuje a je produkován další bioplyn z primárního kalu.
  • Dlouhá doba zdržení v primárních čířících nádržích v kombinaci s anaerobním vyhníváním kalu, snižuje spotřebu energie celé ČOV o více jak 50 %. Rozhodování o této variantě je tedy důležité a ovlivňuje energetickou bilanci celé ČOV.
  • ČOV bez nitrifikace mohou být energeticky soběstačné, v případě patřičného využití kogeneračních jednotek.
  • Primární čířící nádrže by měly být navrhovány tak aby mohla být jejich doba zdržení nastavena v širokém rozsahu (například poskytnutím dalších paralelních nádrží). Toto umožňuje provozovatelům optimalizovat energetické poměry na ČOV, které jsou závislé na aktuálních charakteristikách přitékajících odpadních vod.

Viz také Biologické čištění odpadních vod a Stabilizace kalů.