Spotřeba energie čistíren odpadních vod

Schaubild Kläranlage

Specifická spotřeba energie nejmodernějších ČOV se pohybuje mezi 20 a 45 kWh / celkový počet obyvatel. Nižší hranice odpovídá velkým čistírnám s více jak 100 000 EO a vyšší platí pro ČOV s asi 10 000 napojenými EO. Platí tedy, že čím menší zařízení, tím vyšší je jeho specifická spotřeba energie. Tato energetická bilance neuvažuje se zpětným získáváním energií přímo ze zdrojů dostupných na ČOV.

Spotřeba elektrické energie nezávisí jen na velikosti čistírny, ale také na jejím celkovém návrhu. Výše uvedené údaje odpovídají čistírnám s odstraňováním dusíku a fosforu a s anaerobním vyhníváním kalu. ČOV odbourávající nutriety obvykle spotřebovávají méně energie a ČOV bez anaerobních vyhnívacích nádrží zase spotřebovávají více.

Snahy o úsporu energií samozřejmě nesmí negativně ovlivnit kvalitu čištění odpadních vod. Politika a moderní systémy ale obyčejně podporují energeticky efektivní čištění.

Důkladné zkoumání 23 německých ČOV prokázalo, že lze jejich spotřebu energií snížit o 20 až 80 %, průměrně 67 %. [Handbuch – Energie in Kläranlagen, 1999].

Této energetické úspory může být dosaženo i přes to, že většina těchto ČOV byla postavena, nebo modernizována v poslední době, kdy jsou úsporné technologie trendem a dokonce byly opatřeny i kogeneračními jednotkami.

Ve všech případech dosažitelné úspory dalece přesahují požadované investice a provozní náklady do úsporných technologií – průměrně o 50 %. Systémy pro zdokonalení energetické bilance se tedy téměř vždy vyplatí!