Konflikt voda - energie

Veřejnost si je dobře vědoma našich globálních energetických problémů, méně si však uvědomuje problémy s dodávkami pitné vody. Minimum lidí má ale představu o spojitostech mezi těmito dvěma problémy.

Příklady

Příklady

 • Vodní elektrárny jsou obecně považovány za trvale udržitelný zdroj čisté energie. Není tomu tak ale ve všech případech. Například Asuánská přehrada v Egyptě zapříčiňuje snížení dolní hladiny toku, díky velkému odpařenému množství z její hladiny. Dále se v ní usazují organické látky a živiny, kvůli jejichž nedostatku je poté nutné dále po toku používat velké množství hnojiv. Výroba hnojiv navíc spotřebovává další velké množství energie. Mimo to jsou světoví odborníci velmi znepokojeni dopady na životní prostředí největšího vodního díla Tři soutěsky na řece Jang-c'-ťiang.
 • Snižující se průtok a zvyšující teplota vody v řekách omezuje funkci chladících systému elektráren využívajících říční vodu.
 • Vodní hospodářství spotřebovává okolo 5 % veškeré elektrické energie USA. Například čerpání vody z řeky Colorado do Los Angeles spotřebuje 2.3 kWh/m³ el. energie.
 • Spotřeba vody pro výrobu potravin se pohybuje okolo úrovně 2 m³ na osobu a den, tj. více než 10 x více než je přímá spotřeba pitné vody jedné osoby za den. Množství jídla a vody spotřebovává pěstování a výroba bavlny v suchých oblastech. Paradoxně jsou tím tyto na vodu chudé oblasti ještě dále ochuzovány.
 • Elektromobily spotřebovávají k provozu 15 x více vody než vozy se spalovacími motory. Spotřeba vody elektromobilů není přímá, tuto vodu spotřebovávají pro chlazení jaderné elektrárny.
 • Produkce etanolu jako paliva pro automobily vyžaduje obrovské množství závlahové vody – 150 l na 1 km jízdy vozu spalujícího bioetanol. Produkce tohoto paliva ze zemědělských plodin spotřebuje víc energie, než nabízí. Tyto biopaliva jsou nešťastným řešením nejen kvůli energetické bilanci, ale i kvůli souvisejícímu nárůstu cen potravin.
 • Aktuální politika nakládání s odpadními vodami je energeticky příliš náročná.
 • Zdokonalené čistírenské procesy vyžadují více energie. V případě odstraňování mikro-polutantů se spotřeba el. energie snadno zdvojnásobí.

Co můžeme dělat?

Co můžeme dělat?

 • Můžeme snížit spotřebu vody, především v oblastech na vodu chudých. Můžeme uzavřít “vodní smyčky” využitím systemů pro znovupoužití odpadní vody. (viz HUBER řešení pro opětovné využití odpadních vod).
 • Můžeme rekuperovat energii z odpandích vod a z čistírenských kalů, ze kterých lze rovněž použít obsažené živiny a organický uhlík (viz obnovitelné zdroje energie).
 • Můžeme přestat odstraňovat nutriety z odpadních vod, čímž se ušetří značná energie. Dále lze vodu s těmito nutriety užít pro závlahy, při kterých nahrazují nutriety hnojiva, jejichž výroba je rovněž energeticky náročná.
 • Můžeme rozdělit jednotlivé odpadní vody přímo v místě jejich vzniku (viz HUBER řešení pro opětovné využití odpadních vod).
 • Můžeme udělat ČOV energeticky soběstačné (viz obnovitelné zdroje energie).
 • Můžeme snížit množství skleníkových plynů vnikajících při čistírenských procesech