Energeticky efektivní řídící systémy

Provozní podmínky čistíren se často v průběhu času výrazně mění bez zřetelných předchozích indikací. Analýza provozních hodin, cyklů, spotřeby energie, stupně opotřebení apod. často vede k výsledku, který významně vylepší efektivitu celé ČOV prostřednictvím optimalizace provozu čistírenských zařízení. (viz také servis a optimalizace HUBER a HUBER Operation Control).

Výběr správného způsobu řízení a kontroly nástrojů nabízí možnost zvýšení energetické efektivity čištění odpadních vod:

Sběr a záznam dat

Sběr a záznam dat

 • Podmínkou pro jakoukoli optimalizaci energetické efektivity ČOV je dokonalá znalost spotřeby elektrické a tepelné energie veškerých čistírenských zařízení, především však těchto:

  • Čerpání surové odpadní vody
  • Cezení a úprava shrabků
  • Odstraňování písku a jeho úprava
  • Biologické čištění
  • Filtrace
  • Úprava kalů
  • Sušení a spalování kalů
  • Dezodorizace zapáchajících zplodin

 • Spotřeba elektrické nebo tepelné energie všech podstatných zařízení by měla být měřena a zaznamenávána.
 • Procesní parametry jako průtok, koncentrace a přeprava pevných látek je třeba měřit, počítat a zaznamenávat pro ideální ovládání a kontrolu procesů, stejně jako pro kalkulace energetické efektivity.
 • Statistická korelace mezi některými parametry a spotřebou energie, např. příkon dmychadla a BSK, či přestup dusíku apod. by měly být porovnávány s historickými daty. Poznatky z těchto srovnání mohou být podmětem pro další zdokonalení.

Analýza dat

Analýza dat

Analýza dat nabízí následující výhody:

 • Dohled nad výkonností procesů
 • Vylepšená spolehlivost – např. stoupající specifická spotřeba energie indikuje potřebu preventivní údržby.
 • Ohodnocení a optimalizace ovládacích systémů
 • Optimalizace energetické efektivity

Provoz

Provoz

 • Provozovatelé musí být dobře proškoleni.
 • Provozovatelé musí pravidelně udržovat a kalibrovat senzory.
 • Provozovatelé musí být schopni vybrat a nastavit provozní parametry. Může být použito i automatizované ovládání.

Příklady

Příklady

 • Ovládání provozu systémů s aktivovaným kalem závisí na koncentraci dusičnanů a/nebo redoxním potenciálu.
 • Ovládání čerpadel vratného kalu a vnitřní recirkulace je úměrné průtoku.
 • Ovládání systémů odstraňování shrabků závisí na průtoku, tlakové ztrátě a ovládání provozu dopravníků a lisů na shrabky.
 • Frekvence a intenzita praní pískových filtrů závisí na průtoku a tlakové ztrátě.
 • Ovládaný provoz paralelních jednotek závisí na průtoku a zatížení – např. síta, česle, lapáky písku, čířiče, filtry, zahušťovače a odvodňovací zařízení.
 • Výběr provozovaných zařízení závisí na průtoku a zatížení – např. lze místo dvou čerpadel použít jedno výkonnější.
 • Automaticky přerušovaný provoz některých komponentů (např. míchadel).
 • Řízený odběr kalu z primárních usazovacích nádrží záleží na koncentraci pevných látek.
 • Řízený odběr přebytečného kalu z dosazovacích nádrží záleží na jeho množství a koncentraci.
 • Některé automatické úkony by měly být prováděny v čase s nižší sazbou za el. proud. – např. těžení písku a praní filtrů.
 • Automatické vypínání některých zařízení – např. ventilátory během noci, nebo nevyužité transformátory.
 • Řízení provozu při špičkových odběrech energií
 • Malé elektromotory by měly být měřeny pouze ampérmetry, kdežto pro motory s velkou spotřebou je vhodný plnohodnotný elektroměr.