Energeticky efektivní vytápění

Náklady na vytápění se u většiny ČOV pohybují okolo 3 % ze všech nákladů na energie.

ČOV s anaerobním vyhníváním kalu

Kogenerace tepelné a elektrické energie dodává dostatečné množství energie pro celou ČOV:

 • Pokud jsou vyhnívací nádrže a potrubí vedoucí teplý kal perfektně tepelně izolované.
 • Pokud je surový kal dostatečně zhutněn.

ČOV bez anaerobního vyhnívání kalu

Vytápění budov a ohřev vody vyžadují energii:

 • Budovy by měly být tepelně co nejlépe izolovány.
 • Měli bychom se snažit vyhnout elektrickému vytápění. Kde ale je, tam by mělo být omezováno časovačem, případně termostatem.
 • Kogenerace tepla a elektřiny z bioplynu může být ekonomická a šetří energii.
 • Tepelná čerpadla čerpají teplo z efluentu a dodávají 4 až 5 kWh tepelné energie na 1 kWh spotřebované el. energie. (Viz také systém ThermWin).

ČOV se sušením kalu

Tepelné sušení kalu spotřebovává okolo 900 kWh na 1 t odpařené vody:

 • Kde je to možné, by mělo být odpadní teplo použito pro sušení kalů. Pásová sušička za středních teplot KULT BT+ využívá teplo z kogenerační jednotky.
 • Pokud kogenerace z bioplynu nedodává dostatek tepelné energie pro sušení kalů, lze dodávat do jednotky další dodatečný plyn.
 • Na čistírnách bez anaerobního vyhnívání, by měl být plyn použit pro kogeneraci . Takto vzniklé teplo by mělo být dále použito pro sušení a elektřina pro provoz ČOV.
 • Spalování kalů přímo na ČOV rovněž generuje teplo vhodné pro sušení kalů.
 • Solární sušičky, jako např. HUBER SRT nespotřebovávají žádnou, nebo jen minimum energie, jsou zato ale velmi rozlehlé. Menších půdorysných rozměrů lze dosáhnout aplikací teplených čerpadel, která do sušiček čerpají tepelnou energii z efluentu.