Energeticky efektivní dodávky energie

Pokud jde o energetickou účinnost ČOV, neměly by být optimalizovány pouze zařízení spotřebovávající elektrickou energii.

Následující zdroje energie by měly být rovněž brány v úvahu:

   

   

Jalová energie

Jalová energie

Kompenzace jalového výkonu

 • Změny elektromagnetického pole v motorech generují jalovou energii. Čím vyšší je její poměr ke skutečné síle, tím menší je faktor cos φ.
 • Přenos jalového výkonu zatěžuje rozvodné sítě a zvyšuje jejich ztráty, energetické společnosti ovšem i tuto energii mohou účtovat.
 • Kompenzátory jalového výkonu dokážou udržet faktor cos φ nad hodnotou 0.9 takže min. 90 % zdánlivého výkonu je výkon činný.
 • Ztráty teplem v kabelové distribuční síti jsou sníženy – např. o 40 % když cos φ je „redukován“ z 0.7 na 0.9.

Transformátory

Transformátory

 • ČOV jsou obvykle zásobeny vysokým napětím (10 kV), které je většinou přímo v místě transformováno na nízké napětí (400 V).
 • Transformátory jsou dimenzovány na maximální zdánlivý příkon. Řízeným zatížením se mohou jejich velikost a ztráty snížit.
 • Celkové ztráty transformátoru jsou součtem ztrát naprázdno a ztrát zkratových (chod nakrátko).
 • Ztráty naprázdno obvykle dosahují 0.1 – 0.2 % jmenovitého výkonu (Pnom)
 • Zkratové ztráty narůstají exponenciálně s účinností a dosahují hodnot okolo 1 % • n² • Pnom.
 • Transformátory s redukovanými ztrátami bez zatížení jsou obvykle ekonomické.
 • Předimenzované transformátory jsou ovšem často také ekonomické, sice mají větší ztráty naprázdno, ale za to menší ztráty zkratové.

Dodavatelské smlouvy

Dodavatelské smlouvy

Smlouvy o dodávkách elektrické energie

 • Cena elektrické energie je obvykle rozdělená do dvou, či více tarifů (podle vytíženosti, špička – noc).
 • Cena závisí na špičkovém příkonu a na dotčené tarifní době. Maximální odběr může být závazný a při jeho překročení, mohou být udělovány pokuty.
 • Provoz „naprázdno“ je v případě nedodržení smluvně stanoveného cos φ (např. 0.9) často také zpoplatněn.
 • Spotřebitelé v zemích s deregulovanými energetickými trhy mají možnost volby provozovatele s nejlepší nabídkou.
 • V některých zemích musí dodavatelé el. energie platit za dodávky energie do jejich vlastní sítě.

Nakládání s energií

Nakládání s energií

Při hospodaření se zatížením a energií je vhodné dbát na následující doporučení:

 • Přehození úkonů, u kterých je to možné, z dražšího do levnějšího tarifu.
 • Vyrovnávání spotřeby a snižování špičkových odběrů.
 • Výroba el. energie pomocí kogeneračních jednotek, např. z čistírenského bioplynu.
 • Užití záložních zdrojů energie pro omezení špičkových odběrů ze sítě.
 • Předvídání krátkodobých a střednědobých odběrů a přijetí souvisejících opatření.