Zpracování kalů

HUBER nabízí kompletní vybavení pro zpracování kalů:

Zachycení – Zahuštění – Desintegrace – Odvodnění – Sušení – Využití ... vše z jednoho zdroje

Kaly jako produkt mechanického, biologického a chemického čištění odpadních vod představují hlavní odpad z komunální čistírny.

Produkovaný objem kalu závisí – vedle systému čištění – na počtu napojených obyvatel. Jeho množství se také liší podle země a regionu. Významné rozdíly také vznikají mezi městy a venkovem a celková roční produkce kalu na jednoho tak obyvatele leží v rozmezí 20 až 45 Kg suché hmotnosti.

Více...Zavřít

Mezi vícero vlastnostmi kalu, které jsou důležité z hlediska nákladů na jeho zpracování, hraje rozhodující roli obsah vody. Ten ovlivňuje charakter a kvalitu kalu, možnost přepravy a s tím spojené náklady na jeho likvidaci. Obsah sušiny kolísá podle druhu kalu a podle způsobu úpravy.

Chemické složení závisí kromě jiného na kvalitě odpadní vody a systému čištění. Velký význam zde má obsah těžkých kovů, neboť možnost zemědělského využití nebo rekultivace je podle tohoto obsahu omezena. V poslední době se vícekrát prokázalo, že takovýto způsob nakládání s kalem není tak nezávadný, jak se dlouho myslelo. I přes dodržení předepsaných omezení pro zemědělské využití čistírenského kalu bylo zjištěno zvýšení obsahu těžkých kovů v půdě. Kromě toho jsou čistírenské kaly v různém rozsahu zatíženy četnými endokrinologicky aktivními látkami. Aplikace čistírenských kalů na zemědělsky využívané pozemky vede proto k vážnému zatížení půdy těmito látkami.

Evropské předpisy stanovují, že skládkovány mohou být pouze látky se ztrátou žíhání do 5 % svého objemu, což prakticky znamená zákaz skládkování čistírenského kalu a nadále může být skládkován pouze popílek vzniklý jeho spalováním. Spalováním vysušeného kalu totiž vzniká energie, jejíž výhřevnost se blíží hnědému uhlí a získaná energie je dostatečná k následnému sušení kalu.

HUBER nabízí prakticky kompletní řetěz procesů na zpracování čistírenských kalů.

Skupin produktů / Systémy