Separace a úprava písku

 

Naše široká škála produktů Vám nabízí možnost toho nejlepšího řešení pro jakékoliv úlohy v oblasti separace písku, s podélnými, nebo kruhovými lapáky, anebo jako součást ucelených linek na zpracování odpadních vod. 

 

Systémy

Separace písku

Separace písku

Z důvodů zabezpečení řádné funkce zařízení pro čištění odpadních vod je zapotřebí oddělit písky a jiné minerální látky (cca 60 litrů / 1000m3 odpadní vody) od organických látek, zpracovatelných ve vyhnívacím procesu.
Odstranění písku z odpadní vody zabraňuje vzniku provozních problémů, jako je zanášení pískem (provzdušňované nádrže, vyhnívací nádrže), zvýšené opotřebení (čerpadla, míchadla) a ucpávání (odtahové nátoky, potrubní vedení). Kromě toho je tím možno omezit opotřebení strojního vybavení (odstředivky apod.). Cílem je co největší možné oddělení písku a anorganických materiálů, až do zrnitosti 0,2 mm. Současně je potřeba, aby docházelo k další diferenciaci mezi minerálními a organickými částmi v lapáku písku.

V současné době používaná zařízení pro separaci písku se dělí v závislosti na konstrukčním a procesním uspořádání na podélné, kruhové nebo vírové lapáky písku. Separace probíhá podle daného typu lapáku gravitací (podélné lapáky), nebo odstředivou silou (kruhové a vírové lapáky). Pro podélné vyklízení lapáků písku se používají převážně zařízení s radlicemi nebo šnekové dopravníky. Odstraňování pevných částic probíhá dále prostřednictvím čerpadla nebo integrovaným šnekem pro separaci písku.

Vzhledem k obsahu organických částic v separovaném písku jsou současně podélné lapáky vybavovány navíc provzdušněním. Tím se částečně zamezí usazování organiky v lapáku a současně se umožní pomocí flotačního efektu vháněného vzduchu zachycovat plovoucí látky. Při návrhu provzdušňovaných lapáků písku je potřeba zohlednit dobu zdržení odpadní vody v lapáku.

Bezpečné oddělení písku od organických částic však ani použitím provzdušnění nelze docílit a zaručeno může být pouze dobře fungujícím zařízením pro praní písku.

Úprava písku

Úprava písku

Písek a minerální látky ze zařízení pro čištění odpadních vod, z čištění stok a z čištění komunikací, jsou obvykle více nebo méně kontaminované organickými částicemi a znečisťujícími látkami odpadů z domácností. Tato kontaminace vytváří v této heterogenní směsi relativně nízký obsah sušiny v rozsahu 40-70% a relativně vysokou ztrátu žíháním (tzn. obsah organického materiálu) v rozsahu 10-80%.

Cílem správné úpravy je nejprve separovat písek až do zrnitosti 0,2 mm a následně tuto surovinu, resp. její minerální frakci zbavit uvedených znečisťujících látek. Účinnost zachycení pevného materiálu je až 95 % a charakteristická je také vysoká účinnost odvodnění s obsahem zbytkové vody méně než 10 %.

Úpravou písku se získá surovina s nízkou ztrátou žíháním a vysokým obsahem sušiny. Toto umožní jednak snížení nákladů na další nakládání a jednak se získaný materiál může znovu využít jako sekundární surovina, například při stavbě silnic a chodníků.
Vzhledem k tomu, že složení znečištěného písku určeného k úpravě může být podle jeho původu značně rozdílné, je při návrhu zařízení na úpravu rozhodující vybrat nevhodnější technologickou variantu.

Downloads