Produkty

Mikrofiltrace

HUBER nabízí spolehlivá a inovativní řešení pro pokročilé čištění odpadních vod pomocí mikrofiltrace. Tento postup vede k pronikavému kvalitativnímu zlepšení přečištěné vody přidáním následujících technologických stupňů: 

Filtrace biologicky ošetřené vody slouží k odstranění rozptýlených zbytkových pevných částic (suspenze) obsažených v přečištěné vodě. Ty jsou tvořeny zhruba z 50 % uhlíkem, téměř 10 % dusíkem a kolem 1 % fosforem.
Výsledný produkt přesto obsahuje přibližně 1 mg/l (ppm) zbytkového fosforu, a proto pro striktní dodržení jeho množstevních limitů je nezbytné přidání specializovaného filtračního stupně.

Mikrofiltrace je vedle toho vhodná k úpravě surové odpadní vody tam, kde je přímo vypouštěna do moře, nebo velkých říčních toků. Tímto dojde k odstranění téměř všech rozptýlených pevných částic a při nezbytné technologické dovybavení také k odstranění téměř všeho fosforu.