Membránový Bioreaktor (MBR)

Na budoucnost orientované řešení pro stále rostoucí nároky na čištění odpadních vod – pro maximální kvalitu přečištěné vody.

Voda bez choroboplodných zárodků při nízkých nákladech.

Proces čištění v komunálních a průmyslových čistírnách se dosud vyznačoval velkými nároky na plochu, velkými stavbami, šířením zápachu a špatnou účinností v odbourávání a zachycování nečistot při kolísavém zatížení. To představuje na jedné straně značné zatížení životního prostředí emisemi a zásahy do přírody, na druhé straně pak vysoké náklady na výstavbu a výdaje na provoz těchto zařízení.

Při membránovém aktivačním procesu mohou být nutné stavební objekty až o 70% menší a čistící účinek čistíren se dokonce může zvýšit. Problémy jako plovoucí kal nebo únik kalu přestávají díky přechodu od sedimentace na filtraci existovat. Membránovými aktivačními procesy mohou být jednoduše intenzifikovány i stávající objekty a tím zvýšena jejich kapacita. Stávající usazovací a dosazovací nádrže mohou po přestavbě sloužit jako vyrovnávací a rezervní nádrže.

Kvalita vody na odtoku z takovýchto čistíren je díky absencí bakterií a choroboplodných zárodků v souladu se všemi současnými směrnicemi a umožňuje i přímé opětné využití jako užitková voda (např. pro zavlažování).

Produkty

Detaily

Detaily

HUBER princip práce pro MBR aplikace

Princip membránové filtrace je založen na separaci pevných ve vodě obsažených částí pomocí rozdílných tlaků. Zatímco voda proniká přes membránu, pevné částice, bakterie a dokonce většina virů jsou zachyceny na pracovní straně membrány. Rozdíl tlaků potřebný k přecezení vody přes membránu záleží na velikosti membránových pórů a celkové kvalitě membránového materiálu.

Membránovou technikou pro komunální i průmyslové čištění odpadních vod se firma HUBER zabývá již ně-kolik let. Během této doby byly několikrát přepracovány originální membrány pro větší čistírny VRM®, byly optimalizovány a přizpůsobeny stoupajícím nárokům. Vyznačují se velkým průtokem a malou spotřebou energie. Jejich zvláštností je rotace, což přináší rozhodující výhody: otáčející se membránové plochy jsou intenzivně čištěny vzduchem, přiváděným horizontální hřídelí. Tím se dosahuje lepšího oplachu s menší spotřebou energie a mohou být prodlouženy intervaly pro chemické čištění membrán. Kromě toho se dosahuje potřebného membránového tlaku a tím zvýšení průtoku. Specifická spotřeba vzduchu pro čištění membrán může být redukována na méně než 150 litrů při tlaku pouze 250 mbar.

Řešení

Downloads