Membránový Bioreaktor (MBR)

Na budoucnost orientované řešení pro stále rostoucí nároky na čištění odpadních vod – pro maximální kvalitu přečištěné vody.

Voda bez choroboplodných zárodků při nízkých nákladech.

Proces čištění v komunálních a průmyslových čistírnách se dosud vyznačoval velkými nároky na plochu, velkými stavbami, šířením zápachu a špatnou účinností v odbourávání a zachycování nečistot při kolísavém zatížení. To představuje na jedné straně značné zatížení životního prostředí emisemi a zásahy do přírody, na druhé straně pak vysoké náklady na výstavbu a výdaje na provoz těchto zařízení.

Při membránovém aktivačním procesu mohou být nutné stavební objekty až o 70% menší a čistící účinek čistíren se dokonce může zvýšit. Problémy jako plovoucí kal nebo únik kalu přestávají díky přechodu od sedimentace na filtraci existovat. Membránovými aktivačními procesy mohou být jednoduše intenzifikovány i stávající objekty a tím zvýšena jejich kapacita. Stávající usazovací a dosazovací nádrže mohou po přestavbě sloužit jako vyrovnávací a rezervní nádrže.

Kvalita vody na odtoku z takovýchto čistíren je díky absencí bakterií a choroboplodných zárodků v souladu se všemi současnými směrnicemi a umožňuje i přímé opětné využití jako užitková voda (např. pro zavlažování).