HUBER čištění na přepadech ROTAMAT® RoK2

Automaticky čištěné síto pro zadržení pevných látek na přepadech retenčních nádrží a na přepadech jednotné a dešťové kanalizace

  • Efektivní separace pevných látek
  • Kontinuální automatické čištění síta
  • Pro omezenou výšku horní hladiny
  • Robustní provedení z nerezové oceli

Při bouřkách a podobných událostech vedoucích k extrémním průtokům strhujícím okolní nečistoty, které se poté dostávají prostřednictvím dešťových nebo jednotných stokových sítí do recipientů je vhodné použití čištění na přepadech odlehčovacích komor. Toto čistění je zvláště vhodné pro přepady do vodních ploch a toků vyžadujících rozsáhlejší opatření týkající se čištění přívalových vod.

Opačně protékané síto s rotačním šnekem RoK 2 je ideálním řešením pro výše zmíněné úlohy, jak na stávajících tak nově budovaných objektech stokových sítí. Síto patří do skupiny jemných sít navrhovaných pro velké průtoky při extrémně nízkém hydraulickém odporu. Dvourozměrné cezení v kombinaci s automatickým čištěním perforovaného plechu (síta) zaručuje zachycení velikého množství pevných látek.

Více...Zavřít

Zařízení RoK2 bývá umístěno horizontálně přímo před přelivnou hranou přepadu. Hlavním prvkem zařízení je rotační šnek, který je úmístěn ve vzhůru nohama obráceném perforovaném plechovém žlabu. Přívalová voda protéká skrz síto (obrácený perforovaný žlab), kde jsou zachycovány pevné látky. Rotační šnek je vybaven po délce šroubovice upevněným kartáčem, který čistí žlabové síto, ze kterého jsou zároveň shrabky tlačeny šroubovicí na konec žlabu, nebo přepadají rovnou zpět do přitékající vody pod přelivnou hranu odlehčovací komory. Odtud jsou odpadními vodami pomocí stokové síťě dopraveny na ČOV. Při přívalech vod se RoK2 automaticky spustí a dále pracuje rovněž plně automaticky a samostatně.

Výhody

Výhody

Instalace zařízení před přelivnou hranou má za následek tyto výhody:

  • Optimální zachycení pevných látek díky sítu (perforovaný plech)
  • Žádné ovlivnění efektivity zařízení spodní vodou
  • Shrabky zůstávají na straně znečištěné vody
  • Ideální řešení pro vypouštění s omezenou horní hladinou
  • Bezproblémová aplikace na stavající přepady
  • Možné kompletní zatopení perforovaného žlabu

Downloads

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek RoK 2

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu